جایزه آقاخان که بخشی از آن مربوط به معماری است توسط کریم آقاخان تاسیس شد